Firma: RNB sp. z o.o ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-211-54-34

Zapytanie ofertowe Pn.: Zakup przeprowadzenia kampanii reklamowej promującej projekt

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenia nowego lokalu gastronomicznego”, w ramach Działania 3.2 RPO WSL na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia kampanii reklamowej promującej projekt. Kampania informacyjna ma zostać przeprowadzona w mediach tradycyjnych oraz internetowych. Kampania ma polegać na umieszczeniu reklamy zawierającej informację o lokalu gastronomicznym i jego ofercie

Kod CPV: 79341000-6 – usługi reklamowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.01.2022 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje dzień dostarczenia i przekazania przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Termin ogłoszenia 01.06.2021 r. Termin dostarczenia oferty: .10.06.2021. r. godz. 16.00. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Miejsce składania oferty RNB sp. z o.o. ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko- Biała Data wpływu do siedziby Zamawiającego jest datą złożenia oferty. Na kopercie należy umieścić informację nie otwierać przed 10.06.2021 godz. 16.00- Oferta przeprowadzenie kampanii reklamowej.

Warunki udziału w postepowaniu. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel

DOFINANSOWANIE

Beneficjent: RNB Sp. z o.o. Finansowanie EFRR: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Cel projektu: utrzymanie i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy a także utworzenia nowych miejsc pracy.

Krótki opis: Utworzenie nowego lokalu gastronomicznego

Przedmiot projektu: zakup usług adaptacyjno-remontowych, zakup wyposażenia sali konsumpcyjnej oraz zakup wyposażenia zaplecza gastronomicznego, zakup aplikacji on-line, usługi promocyjnej, pokrycie kosztów bieżących przedsiębiorstwa

Wartość dofinansowania: 647 209,00 zł, budżet projektu 1 019 566,80 zł