WIGILJA FIRMOWA

Nie masz pomysłu jak podziękować swoim pracownikom za całoroczny trud i ciężką pracę? Nic prostszego! Zorganizuj z Nami Wigilię Firmową i ciesz się wspaniałą atmosferą oraz pysznym jedzeniem w najlepszym towarzystwie 🎄🎄🎄🎄🎄 Napisz : marketing@hotelnabloniach.pl lub zadzwoń tel.510 20 40 10
Menu zestaw I 75 zł
Z u p a
b a r s z c z z uszkami

Da n i e g ł ó w n e
k a r p smażo n y p a n i e r owa n y,
k a p u s t a z g r o c h em,
s a ła t k a j a r z y n owa,

D e s e r
k ołacz makowo – serowy

N a p o j e
k ompot z suszu
kawa
h e r b a t a
Menu zestaw II 105 zł
P r z y s t a w k a
galantyna z kaczki n a s ło d k o

Z u p a
b a r s z c z z u s z k ami

D a n i e g ł ó w n e
k a r p p a n i e r owa n y
r o l a d a wi e p r z owa n a d z i ewan a
g r z y b ami w s o s i e śmi e t a n owym
s a n d a c z sma żo n y z s o s em k o p e r k owym w i n n ym
p i e r o g i : r u s k i e / z k a p u s t ą i
g r z y b ami
r y ż z wa r z ywami
z i emn i a k i p i e c z o n e / k l u s k i śl a s k i e
k a p u s t a z g r o c h em/ s a ła t k a j a r z y n owa
s u r ówk a z b i a łe j k a p u s t y / s u r ówk a z ma r c h ewk i

D e s e r
ma k owi e c

N a p o j e
k omp o t z s u s z u / k awa / h e r b a t a
Menu zestaw III 139 zł
P r z y s t a w k a
śl e d ź p o f r a n c u s k u

Z u p a
r y b n a z g r z n k ami
l u b
b a r s z c z z u s z k ami

D a n i e g ł ó w n e
( p o d a n e w p o d g r z e w a c z u )
k a r p sma żo n y / s c h a b z e śl iwk ą/
r o l a d k a z k a r c z k a z p o d g r z y b k ami
k a p u s t a z g r o c h em/
b u r a c z k i z c h r z a n em/ z e s t aw s u r ówe k
z i emn i a k i : p i e c z o n e i g o t owa n e

D e s e r
s t r u d e l j a b łk owy


Z i m n a p ł y t a
l u s t r o węd l i n i s e r ów
k a r p w g a l a r e c i e
p a s z t e t z g r z y b ami i żu r awi n ą
g a l a r e t k a z n ó że k
s a ła t k a j a r z y n owa
s a ła t k a śl e d z i owa

N a p o j e
k omp o t z s u s z u
k awa
h e r b a t a
Menu zestaw IV 175 zł
P r z y s t a w k a
t a t a r z ło s o s i a

Zu p a
z u p a g r z y b owa

D a n i e g ł ó w n e
( p o d a n e w p o d g r z e w a c z u )
k a r p sma żo n y
r o l a d a d r o b i owa n a d z i ewa n a p i e c z a r k ami
p o l ędwi c z k i w s o s i e p i e p r z owym
p i e r o g i - mi x sma k ów
k a s z a j ęc zmi e n n a z wa r z ywami
z i emn i a k i p i e c z o n e
g r o c h z k a p u s t ą/ s a ła t k a j a r z y n owa
b u r a c z k i z c h r z a n em

B u f e t d e s e r o w y
k u t i a / t i r ami s u / s t r u d e l
mu s z b i a łe j c z e k o l a d y / b r z o s kwi n i e z ma s c a r p o n e
k o ła c z ma k owo - s e r owy
k r u c h e b a b e c z k i z k r emem
k r em b r u l e e

Bu f e t z i m n y
swo j s k i e węd l i n y
mi x s e r ów
śl e d ź w o l e j u / w śmi e t a n i e / z e śl iwk ą
k a r c z e k w s o s i e t a t a r s k im
p a s z t e t świ ąt e c z n y
r o s b e f n a c z e rwo n o w r o zma r y n i e
p o l ędwi c z k i p i e c z o n e w p i e p r z u
s a n d a c z w g a l a r e c i e
k a r p w g a l a r e c i e
k a c z k a p o t y r o l s k u
r o l a d k i z s z y n k i z c h r z a n em
g a l a r e t k i z n ó że k
4 s a ła t k i : g r e c k a / z p o r a / z b r o k u łów/ j a r z y n owa
ma s ło / p i e c z ywo

N a p o j e
k omp o t z s u s z u / k awa / h e r b a t a
d o d a t k owo p ła t n e : s o k 1 l - 10zł, woda 1l -6zł