Regulamin promocji – 50 % na dania główne

REGULAMIN PROMOCJI „-50 % na dania główne”

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Rnb Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej, ul. Pocztowa 39, 43-330 Bielsko- Biała NIP 547-211-54-34, REGON 241445451, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „- 50% na dania główne” jest dostępny pod adresem www.restauracjawirtuozeria.pl w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności („Promocja”) oraz na Fanpag’u Restauracji Wirtuozeria w dziale notatki.

3. Promocja trwa od 11 marca do 11 kwietnia 2019 r.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. W Promocji mogą brać udział tylko Klienci Indywidualni, którzy odwiedzą Restaurację Wirtuozerię, dokonają konsumpcji dań na miejscu oraz spełnią jeden z 3 poniższych warunków:

a)poprzez swój profil na Facebooku zameldują się w Restauracji Wirtuozeria;

b)umieszczą zdjęcie wnętrza Restauracji/ Browaru lub dania na swoim profilu na Instagramie z zaznaczeniem lokalizacji;

c) wystawią opinię dotyczącą Restauracji na Google.

2. Promocja polega na przyznaniu Klientom rabatu w wysokości 50 % tylko na dania główne z aktualnie obowiązującej karty menu. Rabat dotyczy tylko klientów indywidualnych. Rabatem nie są objęte dania na dowóz oraz dania główne zamawiane w ramach imprezy zorganizowanej.

5. Podczas trwania promocji Organizator będzie wprowadzał, co tydzień nową kartę menu począwszy od 11 marca (dotyczy dań głównych).

4. Rabat zostanie naliczony wyłącznie od dań głównych. Rabatowi nie podlegają pozostałe pozycję z karty, napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe.

5. Organizator nie przewiduje zamiany rabatu na inną formę lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.

6. Ceny dań podane na rachunku fiskalnym uwzględniają rabat.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 11 kwietnia 2019.

2. Rabatów – 50 % na dania główne nie łączy się z innymi promocjami.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenie trwania promocji, o czym niezwłocznie poinformuję za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony www.

4. O wzięciu udziału w Promocji decyduje rodzaj wybranych dań podczas konsumpcji w Restauracji.

5. Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże rabat w postaci – 50% od dań głównych przyznawany jest jednorazowo wyłącznie w odniesieniu do jednego rachunku.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji, w szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w Regulaminie Uczestnik Promocji nie otrzyma od Organizatora rabatu, o którym mowa w § 2 powyżej.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakupu: a. pisemnie na adres siedziby Organizatora; lub b. pocztą elektroniczną na adres: marketing@hotelnabloniach.pl.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2 Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://restauracjawirtuozeria.pl/