GRILL NA TARASIE -regulamin

REGULAMIN PROMOCJI -50% NA DANIA Z GRILLA NA TARASIE

1.Organizatorem promocji jest Rnb Sp.zo.o. z siedzibą przy ul.Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała /NIP 547-211-54-34; REGON 241445451/, zwana dalej ORGANIZATOREM

2.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą -50% NA DANIA Z GRILLA NA TARASIE jest dostępny pod adresem : www.restauracjawirtuozeria.pl w formacie umożliwiającym jego odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PROMOCJA) oraz na fanpagu RESTAURACJI WIRTUOZERIA w dziale notatki.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikami promocji mogą być tylko Klienci Indywidualni,którzy odwiedzą Restauracje Wirtuozeria i dokonają konsumpcji dań z grilla na tarasie restauracji oraz spełnią jeden z poniższych warunków: a)poprzez swój profil na facebooku zameldują się w Restauracji Wirtuozeria; b)umieszczą zdjęcie wnętrza restauracji, browaru,tarasu lub dania na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem lokalizacji; c)wystawią opinię na temat Wirtuozerii na Google. .

2. . Promocja polega na przyznaniu Klientom rabatu w wysokości 50 % tylko na dania z grilla na tarasie z aktualnej specjalnej karty menu. Rabat dotyczy tylko klientów indywidualnych. Rabatem nie są objęte dania na dowóz oraz dania główne zamawiane w ramach imprezy zorganizowanej.

3. Rabat zostanie naliczony wyłącznie od dań z grilla na tarasie. Rabatowi nie podlegają pozostałe pozycje karty, napoje bezalkoholowe oraz alkoholowe.

4. Organizator nie przewiduje zamiany rabatu na inną formę lub otrzymania przez Uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.; W przypadku niepogody promocja nie działa.

5. Ceny dań podane na rachunku fiskalnym uwzględniają rabat.

CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja trwa od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019.

2. Rabat – 50 % na dania z grilla na tarasie nie łączy się z innymi promocjami.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenie trwania promocji, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony www..

4. O wzięciu udziału w Promocji decyduje rodzaj wybranych dań podczas konsumpcji w Restauracji. Każdy z Uczestników Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże rabat w postaci – 50% od dań z grilla na tarasie przyznawany jest jednorazowo wyłącznie w odniesieniu do jednego rachunku

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi reklamacji, w szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w Regulaminie Uczestnik Promocji nie otrzyma od Organizatora rabatu, o którym mowa w § 2 powyżej

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakupu: a. pisemnie na adres siedziby Organizatora; lub b. pocztą elektroniczną na adres: marketing@hotelnabloniach.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.restauracjawirtuozeria.pl